Selecteer een pagina

Voorwaarden

In het kort:

  • Uw bestelling wordt binnen vijf werkdagen verzonden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal ik u binnen vijf werkdagen laten weten.
  • Er is een aparte verzendtabel voor binnen en buiten Europa, onderverdeeld in minder dan 2kg en zwaarder dan 2kg. Mogelijk zal dit tarief licht afwijken van de tarieven van Post.nl maar er zijn ook nog materiaalkosten voor verpakking.
  • Mocht u niet tevreden zijn over een kunstwerk kunt u hem binnen 14 dagen na aankoop retourneren, mits het kunstwerk onbeschadigd is. U kunt mij een email sturen met de reden waarom u hem terug wilt sturen en het rekeningnummer en dan maak ik het in orde. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor de koper
  • U ontevreden, ik ontevreden. Als u er ergens vragen over heeft of niet tevreden bent, neem dan contact met me op en ik probeer het op te lossen.

Conditions

  • Your order will be shipped within five working days.
  • There is a shipment table for inside and out of Europe, divided in less than 2kg and more than 2kg. Possibly the tariff will deviate from Post.nl but there are also costs for the package material.
  • If you are not satisfied with the artwork, you can return it within 14 days of purchase, provided the product is undamaged. You can send me an email with the reason why you want to return it and the account number and I will make the transfer. The shipping costs for returns are for the buyer
  • If you are unhappy, I’m unhappy. If you have any questions about it or are not satisfied, please contact me and I will do my best to solve it.

 

Privacy beleid Galerie ART Jacobs

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20-02-2024. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Galerie ART Jacobs. U dient zich ervan bewust te zijn dat Galerie ART Jacobs niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Galerie ART Jacobs respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Galerie ART Jacobs of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Galerie ART Jacobs of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Galerie ART Jacobs of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ““services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: Galerie ART Jacobs, Nieuwe Langendijk 10, 2611 VK in Delft, info@artjacobs.nl.

Privacy policy Gallery ART Jacobs

This page was last updated on 20-02-2024. We are aware that you place your trust in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we inform you what data we collect when you use our website, why we collect this data and how we use it to improve your user experience. This way you will understand exactly how we work. This privacy policy applies to the services of Gallery ART Jacobs. You should be aware that Gallery ART Jacobs is not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website, you indicate your acceptance of the privacy policy. Galerie ART Jacobs respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide to us is kept confidential.

Use of our services

When you sign up for one of our services, we ask you to provide personal data. This data is used to perform the service. The data will be stored on ART Jacobs Gallery’s own secure servers or those of a third party. We will not combine this data with other personal data in our possession.

Communication

When you send email or other communications to us, we may store those communications. Sometimes we will ask you for your personal data relevant to the situation at hand. This enables us to process your questions and respond to your requests. The data is stored on ART Jacobs Gallery’s own secure servers or those of a third party. We will not combine this data with other personal data in our possession.

Cookies

We collect data for research purposes in order to better understand our customers so that we can tailor our services accordingly. This website uses “cookies” (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website may be transferred to ART Jacobs Gallery’s own secure servers or those of a third party. We use this information to track how you use the website, to compile reports on website activity and to offer other services related to website activity and internet usage.

Purposes

We do not collect or use information for purposes other than those described in this privacy policy unless we have obtained your prior consent.

Third Parties

Information is not shared with third parties. In some cases, information may be shared internally. Our employees are required to respect the confidentiality of your information.

Changes

This privacy statement is tailored to the use of and features on this site. Any modifications and/or changes to this site, may result in changes to this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement regularly.

Choices for personal data

We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete any personal information currently provided to us.

Change/unsubscribe newsletter service

At the bottom of each mailing you will find the option to modify your data or to unsubscribe.

Change/unsubscribe communication

If you wish to modify your data or have yourself removed from our files, please contact us. See contact details below.

Disabling cookies

Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is sent. However, some features and “” services, on our and other websites, may not function properly if cookies are disabled in your browser.

Questions and Feedback

We periodically check for compliance with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us: Gallery ART Jacobs, Nieuwe Langendijk 10, 2611 VK in Delft, info@artjacobs.nl.